KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "IDEE" Mariusz Pęski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wrocławskiej 35, 71-034 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000104850, REGON: 811085359, NIP: 8521024929 (zwanej dalej: IDEE).
  2. IDEE przetwarza dane osobowe podane przez Panią/Pana w ramach zamówienia usług/towarów oferowanych przez IDEE lub w trakcie korzystania z usługi/towaru. Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi/towaru, które są zamawiane. Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma, PESEL lub NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Panią/Pana jako osoby uprawnionej do reprezentacji w sprawach dotyczących Pani/Pana usług/towarów a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).
  3. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana z IDEE umowy o świadczenie usług na korzystanie lub sprzedaż towarów oferowanych przez IDEE, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez IDEE działań na Pani/Pana żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez IDEE ciążącego na IDEE obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IDEE (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) - przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody.
  4. IDEE jest uprawniona do przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami IDEE) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Panią/Pana z IDEE umowy. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom IDEE na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy IDEE a Podwykonawcami IDEE. Ponadto IDEE jest zobowiązana do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Panią/Pana z IDEE umowy, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Panią/Pana z IDEE umowy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
  8. Dysponuje Pani/Pan prawem do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Panią/Panem umowy o świadczenie usług/na korzystanie lub sprzedaż towarów oferowanych przez IDEE lub stanowić przeszkodę, utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług/ na korzystanie lub sprzedaż towarów oferowanych przez IDEE. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi IDEE informowanie o nowych ofertach i promocjach.
  10. Nie podlega Pani/Pan decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.